Adatkezelési tájékozató

Bevezető

A jelen adatkezelési tájékoztató azt mutatja be, hogy Snétberger Zenei Tehetség Közhasznú Alapítvány

(székhely: 8227 Felsőörs, Hóvirág u. 28.; e-mail cím: info@snetbergerfoundation.com, a továbbiakban „Alapítvány”)

miként kezeli az Ön személyes adatait a https://www.snetbergerstudio.com/ honlap (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetése során.

A Honlappal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink

A Honlapunk üzemeltetésével kapcsolatban a következő adatkezelési tevékenységeket végezzük:

 • Stúdiók és termek bérlésével kapcsolatos igényfelmérés, továbbá

 • A Honlap technikai működtetése cookie-k használatával.

Az egyes adatkezelési tevékenységek pontos céljainak és jogalapjának, valamint az egyes tevékenységekkel összefüggésben kezelt személyes adatok körének megismeréséhez kérjük, hogy olvassa el a jelen adatkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletét.

Meddig kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait az 1. sz. mellékletben meghatározott ideig őrizzük meg, kivéve, ha valamilyen okból (pl. egy kialakult jogvita miatt) szükségessé válik, hogy személyes adatait az említettnél hosszabb ideig kezeljük. Ez esetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

A Honlap működtetése során gyűjtött személyes adatokhoz kizárólag az Alapítvány azon munkatársai és adatfeldolgozói férnek hozzá, akik/amelyek az adott adatkezelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásáért felelősek.

A Honlap üzemeltetése során a BlazeArts Kft. (postai cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.; E-mail cím: info@forpsi.hu; honlap: https://www.forpsi.hu/) és a Honlap fejlesztője az adatfeldolgozóinkként járnak el.

Adatbiztonság

A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Cookie használat

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon úgynevezett „cookie”-kat használunk a Honlap megfelelő működésének biztosítása céljából. A cookie-k olyan fájlok, amelyek a Honlap meglátogatásával ideiglenesen az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek. A Honlap megfelelő működéséhez szükséges cookie-k automatikusan aktiválódnak a böngészőjében, azonban a böngészője beállításainak módosításával Ön törölheti is a cookie-kat a számítógépéről, illetve, amennyiben úgy kívánja, automatikusan elutasíthatja az összes cookie elhelyezését (ezt a böngészője beállításainak megfelelő menüpontja alatt állíthatja be). Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, kérjük, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy az összes cookie-t automatikusan elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A Honlapon használt cookie-kat a jelen adatkezelési tájékoztató 2. sz. mellékletében soroltuk fel.

Az Önt megillető jogok

Az adatkezelés során Önnek joga van

 • tájékoztatást kérni arról, hogy kezelünk-e Önnel összefüggésbe hozható személyes adatokat, és ha igen, akkor melyek ezen adatok, illetve mik az adatkezelés körülményei; ezekről az adatokról Ön másolatot is kérhet tőlünk (hozzáférési jog),

 • az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatának kiegészítését kérni, melynek indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennünk (helyesbítéshez való jog),

 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését [a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)],

 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 • Amennyiben az adatkezelésünk jogos érdeken alapul, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen. Amennyiben Ön gyakorolja ezen jogát és nincs olyan kényszerítő erejű jogos okunk az adatkezelésre, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, megszüntetjük a vonatkozó adatkezelési műveleteket (tiltakozáshoz való jog).

Panaszainak hatékony orvoslása érdekében, kérjük, hogy azokkal először hozzánk forduljon. Ennek érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba az info@snetbergerfoundation.com e-mail címre vagy a fent jelzett székhelyünk címére megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy „Adatvédelmi megkeresés”.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulhat panasszal

Ön jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény VI. fejezete tartalmazza.

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 1. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Alapítvány adatkezelése megsértette az Ön jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet az Alapítvánnyal szemben. A perben főszabály szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el, de az eljárást (választása szerint) az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság előtt is megindíthatja.

Módosítások

Az Alapítvány időről időre módosíthatja a jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az adatkezelő jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Az adatkezelési tájékoztató jelentős módosításait Honlapunkon egyértelműen jelezzük.

1. sz. melléklet — Adatkezelési tevékenységek az Alapítvány Honlapjával összefüggésbenAdatkezelés megnevezése és célja(i)

Adatkezelés jogalapja

Kezelt személyes adatok köre

Megőrzési idő

Stúdiók és termek bérlésével kapcsolatos igényfelmérés:

 • Igényfelmérés a Honlapon található foglalási űrlapon keresztül,

 • A bérlés iránt érdeklődő közvetlen megkeresése a foglalási űrlapon megadott adatok alapján és az igények további felmérése,

 • Amennyiben Ön a foglalási űrlap helyett más elérhetőségen keresztül keres meg minket (pl. e-mail vagy telefon), igényfelmérés a releváns kommunikációs csatornán, és

 • Stúdió vagy terem bérlése esetén a kapcsolódó szerződés előkészítése, illetve ezzel összefüggő kapcsolattartás.

Az Alapítvány jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] — jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a stúdiók illetve termek bérbeadásával összefüggésben felmérjük az érdeklődők igényeit és előkészítsük a releváns szerződéseket.

 • A foglalási űrlapon megadott személyes adatok, amelyek a következők:

  • Név (kötelező),

  • Cégnév,

  • az Ön megadott elérhetősége (e-mail cím és telefonszám),

  • az, hogy milyen eseményre szeretne foglalni (rendezvény, próba, vagy felvétel),

  • az, hogy melyik helyiségünket szeretné lefoglalni,

  • javasolt foglalási idő,

  • az, hogy szeretne-e bérelni hangszert,

  • az, hogy szeretne-e bérelni egyéb eszközt,

  • az, hogy kér-e árajánlatot hangmérnökre, továbbá,

  • bármilyen egyéb megjegyzés;

 • Amennyiben a bérlés iránt érdeklődő a Honlapunkon közzétett elérhetőségeinken keresztül keres meg minket, az ilyen kommunikáció során az Ön által megadott további személyes adatok, továbbá

 • A további kapcsolattartás során az Ön által megadott személyes adatok.

Személyes adatait az Ön és közöttünk fennálló kapcsolat ideje alatt, illetve a kapcsolat esetleges megszűnését követően 5 évig kezeljük.

A Honlap technikai működtetése cookie-k használatával

A Honlap látogatása során olyan cookie-kat helyezünk el az Ön böngészőjében, amelyek a Honlap működéséhez és a munkamenet támogatásához, valamint az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához szükségesek.

A kapcsolódó cookie-król bővebb információt fentebb, illetve a 2. sz. mellékletben talál.

Az Alapítvány jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Az Alapítványnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Honlapot informatikai szempontból megfelelően és korszerűen működtesse.

A 2. sz. mellékletben leírtak szerint.

A 2. sz. mellékletben leírtak szerint. 

2. sz. melléklet — Cookie-k az Alapítvány Honlapján

Név

Cél/funkció

Kezelt adatok

Megőrzési idő

wp_lang

Nyelvi beállítások kezelése

Felhasználó által beállított nyelv a weboldalon

1 hónap

wordpress_test_cookie

Cookie beállítások tárolása

Felhasználó korábbi cookie-beállításai a Honlapon

1 hónap